Male Dress
1 Bandolier / amatamatama
2 Beaded walking stick
3 Ear Plugs / iziquaza
4 Footwear / Izimbadu
5 Head dress - Isidloko
6 Head Dress / isicoco
7 Knob Stick / iwisa
8 Knobkeries
9 Loin/buttock cover - isinene / ibeshu
10 Necklace / Isibhebhe/Incwadi
11 Penis cover / Umncedo
12 Ring
13 Shield / Ihawu
14 Snuff box / Injadu
15 Stabbing spear - Iklwa
16 Switch / Isihoba


Amafa Heritage KZN
Home | Website development by Bright Spark | Login